Hier vind u de stukken van de sectieraad najaar 2017. Indien u hier vragen over heeft kunt u gebruikmaken van het contactformulier.


Jaarlijks worden ten minste twee vergaderingen van de sectieraad gehouden: een voorjaarsvergadering en een najaarsvergadering. De voorjaarsvergadering wordt gehouden tussen 15 april en 30 mei, de najaarsvergadering tussen 15 oktober en 30 november.


Een buitengewone vergadering van de sectieraad wordt gehouden op verzoek van het desbetreffende sectiebestuur of van een zodanig aantal stemgerechtigden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de vergadering van de sectieraad. Het verzoek tot houden van een buitengewone sectieraad wordt met vermelding van en met toelichting op het te behandelen onderwerp schriftelijk per aangetekende brief bij het
sectiebestuur ingediend.


Een sectiebestuur doet binnen vier weken na ontvangst van het in het vorige lid bedoelde verzoek een sectieraad houden, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelf tot die bijeenroeping over te gaan op de wijze waarop het sectiebestuur vergaderingen van de sectieraad bijeenroept.


De oproepingstermijn van de in dit artikel bedoelde vergaderingen bedraagt ten minste drie weken. In bijzondere gevallen - zulks ter beoordeling van het sectiebestuur - kan deze termijn worden verkort tot ten minste een week.


Een sectiebestuur bepaalt waar in de sectie en wanneer vergaderingen als bedoeld in dit artikel worden gehouden, behalve in het geval als bedoeld in het tweede gedeelte van de zin van lid 3, in welk geval de verzoekers zulks kunnen bepalen.


Zie voor andere bepalingen de reglementen.